Sluttseddel

Lovbestemt innrapportering av fangster og landinger har lange tradisjoner i Norge. Denne rapporteringen er ett viktige redskap blant annet i myndighetenes innsats for å få til en mest mulig fornuftig forvaltning av ressursene.

Systemet benytter standardiserte kodesett (NS 9400) for produkt, anvendelser, fangstredskap og fangstfelt m.m., og håndterer oppgjørstyper for førstehåndskjøp og andrehåndskjøp. Opprett flere klienter (firma), og flere anlegg pr. klient. Systemet tilbyr tilgangskontroll for definerte brukergrupper/brukere med mulighet for å begrense tilgang til klienter og rettigheter i programmet.

Elektronisk Datautveksling (EDI)
”eSeddel” er løsningen for elektronisk utveksling av sluttsedler mellom fiskekjøper og salgslag. Løsningen benytter XML som filformat, og er utviklet av Maritech Systems AS i samarbeid med Norges Råfisklag og Skagerakfisk S/L.

Registrering av sluttseddel
Norges Råfisklag innfører nye rutiner for registrering og innsending av sluttseddel. «Seddel På Sekundet» er navnet på prosjektet hvor WebService avløser innsending av sluttsedler via epost. Dette innbærer at sluttseddel registreres og sendes inn straks mottak av fangster skjer. Responsen kommer umiddelbart, og sluttseddel tildeles sluttseddelnummer i det den godkjennes. Sluttseddel skrives deretter ut for signering av partene.

Rapporter
Korrekt statistikk til enhver tid og umiddelbart etter at seddel er registrert. Alle statistikker kan tas ut for fri periode. Sammenslåing av flere anlegg og oppgjørstyper på samme rapport. Mulighet for å gjøre utvalg på fisker, fartøy, redskap, produkt, fiskeslag, tilstand og seddelnr. m.m.  Mulighet for lagring av utvalgskriterier for senere gjenbruk. Innkjøpsstatistikk med og uten ”hittil i år” tall. Innkjøpsstatistikk med snittpriser. Fangststatistikk (fisker/rederi/fartøy) med og uten ”hittil i år” tall. Mulighet for utskrift av rapporter i PDF-format, samt å sende disse via epost.

Utveksling av sluttsedler
Systemet kan også konfigureres for utveksling av sluttsedler mellom kjøpers egne anlegg og administrasjon.

Oppdaterte produkter/minstepriser
Produkt- og prisendringer mottas fra salgslaget, via epost, etter hver prisforhandling.

Sluttsedler fra auksjon (auksjon, kontraktsalg og formidlingsalg)
Mulighet for mottak av sluttsedler som gjelder auksjon, kontraktsalg og formidlingsalg fra salsglaget.

Faktura fra salgslaget
Mottak ev eFaktura utstedt av salgslaget daglig. Faktura kontrolleres automatisk mot sluttedlene, og kan brukes som utgangspunkt for generering av konteringsbilag til regnskap eller eksport av sluttsedler til Maritech Trading.

Regnskap
Systemet har full integrasjon mot Maritech Regnskap (felles reskontro, hovedbok m.m.). Kontostyring gir muligheter for spredning på flere kjøpskonti, avdelinger og bærere. Generering av konteringsbilag for eksternt regnskapssystem eller med direkte oppdatering i Maritech Regnskap. Generering av konteringsbilag kan også gjøres med utgangpunkt i inngående faktura (eFaktura) fra salgslag. Dette gir en effektiv fakturakontroll mot sluttsedlene.

Integrasjon mot Maritech Trading
Eksport av sluttseddeldata internt eller via epost til Maritech Trading. Dette er systemet for omsetning av fisk og fiskeprodukter. Her opprettes kjøp/tilgang, med valgfri oppdatering av råvarelager. Man kan også sende med faktura-opplysninger for faktura-kontroll mot de kjøp/tilganger som opprettes.

Integrasjon mot Maritech Fangstsertifikat
Eksport av sluttsedler til Maritech FangstSertifikat, som er ett system for rekvirereing av fangstsertifikater.

Integrasjon mot veiesystemer
Innlesing av veiedata direkte fra vekt eller grader vil eliminere evt. tidkrevende registreringsarbeid.

 

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no