Fangstsertifikat

Fra 1. januar 2010 ble det innført et regelverk som regulerer at all eksport av fiskeprodukter fra Norge til EU-området skal dokumenteres ved at aktuelle fangstsertifikater ble knyttet til den enkelte leveranse.

Et fangstsertifikat er et dokument som inneholder referanse til hvilken eller hvilke sluttseddellinjer (fiskeslag) som inngår i leveransen til mottaker i EU-området. Dette fordrer at informasjon på sluttseddel linjenivå må følge produktene gjennom verdikjeden fra 1. hånd (fiskemottak) til eksportør. Dette er selvfølgelig gjennomførbart ved hjelp av manuelle rutiner og formidling av skriftlige beskjeder på pakksedler og lignende. Imidlertid genererer kravet om fangstsertifikat betydelig merarbeid hvis det skal løses uten hjelp av dataprogrammer, selv om eksporten skjer direkte fra 1. ledd i verdikjeden. Utfordringene øker etter hvert som den innenlandske verdikjeden (før eksport) øker med flere aktører.

Maritech Fangstsertifikat er et nytt produkt i vår programvareportefølje. Produktet er designet for på enklest mulig måte å kunne formidle sluttseddellinjereferanser og tilhørende grunndata gjennom verdikjeden, for til slutt, i eksportleddet, å kunne generere en fullverdig bestilling til CatchCertificateEngine(CCE). Resultatet er at man enkelt kan få rekvirert og tilsendt nødvendige (og korrekte) sertifikater.

Fangst og mottak

Å utstede et Fangstsertifikat betyr at man må kunne gi en referanse tilbake til de aktuelle sluttseddellinjer som inngår i en leveranse til EU-området. Om du ikke selv eksporterer fisken din kan det være at senere ledd skal gjøre det, og dette krever at nevnte opplysninger uansett må formidles til neste ledd i verdikjeden.

Foregående og neste verdikjedeledd

Opplysninger om opphav (sluttseddellinjer) må følge med til alle involverte ledd i verdikjeden for at korrekt rekvirering av fangst-sertifikater skal være mulig. Vi snakker om en sporing som gir muligheter til å relatere seg bakover til 1. ledd på fiskeslagnivå.

Maritech Fangstsertifikat

Maritech Fangstsertifikat er et datasystem som kan benyttes av aktører hvor som helst i verdikjeden. Det benyttes til å motta og formidle nødvendige sluttseddeldata sammen med handelsdokumenter mellom aktører i verdikjeden, og til slutt rekvirere fangstsertifikat i eksportørleddet.

CatchCertificate.no

En korrekt og fullstendig utfylt rekvisisjon innebærer et minimum av arbeid må gjøres i selve CCE-portalen. Effektivitet i arbeidet med å få utstedt CatchCertificate Conignment er like viktig som å få tilgang til nødvendige tolldokumenter raskt.

 

 

 

maritech systems as | +47 71 51 73 00 | office@maritech.no